Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup, 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup, 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6. Adayların 1. derece Doçent, 3.ve 4. derece Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilmeleri için Kanunda öngörülen hizmet süresine sahip olmaları gerekmektedir.

7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

8. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (22.12.2014 – 06.01.2015) olup, süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ
BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Elektronik Profesör 1 1
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Doçent 1 1
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Doçent 1 1
Fen Fakültesi Genel Fizik Doçent 1 1 Akışkanlar termodinamiği ve termodinamik malzemeler konularında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Doçent 1 1
Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Doçent 1 1
Sosyal Bilimler MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Doçent 1 1
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü Yrd. Doç. 2 1
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Yrd. Doç. 2 1
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tarım İşletmeciliği Bölümü Yrd. Doç. 2 1
Edebiyat Fakültesi Alman Dil Bilimi Yrd. Doç. 2 1
Edebiyat Fakültesi Sosyometri Yrd. Doç. 3 1
Edebiyat Fakültesi Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Yrd. Doç. 2 1
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Yrd. Doç. 3 1
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Yrd. Doç. 2 1
Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Yrd. Doç. 1 1
Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Yrd. Doç. 2 1 Sorumluluk hukuku alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Yrd. Doç. 3 1 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve teknoloji transferi konusunda çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Reklam Araştırmaları Yrd. Doç. 4 1
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Yrd. Doç. 2 1
Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Yrd. Doç. 3 1
Sosyal Bilimler MYO Pazarlama Yrd. Doç. 1 1
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yrd. Doç. 1 1
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Yrd. Doç. 1 1
Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Yrd. Doç. 4 1
Sanat ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Yrd. Doç. 2 1
Teknik Bilimler MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Yrd. Doç. 3 1 Maden mühendisliği alanında doktora sahibi olmak.
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş



 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir