Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kura İlanı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığı, Bağlı Kuruluşlar ve diğer kamu kurumlarında aşağıda belirtilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlardan ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Kura başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Bu kura için unvan ve branşlar, il veya hizmet birimi olarak ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.

Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

Başvurular 28.04.2015 Salı günü başlayıp, 04.05.2015 Pazartesi günü saat 18:00’da sona erecektir.

Başvuruda bulunan adaylar;

– Notere onaylattıkları PBS başvuru formu

-En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetveli(İlk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmetleri v.b. bilgileri içeren)

-Noter tasdikli diploma suretinin aslı veya noter tastikli geçici mezuniyet belgesi suretinin aslı

(Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet cetvelinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir.)

yukarıda belirtilen belgeleri en geç 08.05.2015 Cuma günü saat 18:00′ a kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye / ANKARAadresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. (Ancak ebe ve hemşirelik kadrolarına; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına, hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ise hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar, belgeleri eksik olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenler, noter onaysız başvuru formu ile müracaat edenler ve kura tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97nci maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına;

-En az lise veya dengi okul mezunu olup, daha önce VHKİ kadrolarında çalışmış olanlar veya Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) önceden çalışmış olanlar müracaat edebileceklerdir.

-Daha önce Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olup, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına müracaat edeceklerin yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmaları, lise ve dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olduklarını ya da iki dönem bilgisayar eğitimi aldıklarına dair belgelerin noter onaylı suretinin asıllarını PBS başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Şoför kadrolarına müracaat edeceklerin; en az lise mezunu olması ve Şoför kadro unvanında daha önce çalışmış olmaları gerekmektedir.

Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde sayılan suçlar hariç olmak üzere af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.

Müracaatları Kabul Edilmeyecekler:

-Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar, daha önce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin A bendine göre hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4. maddesinin B ve C bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvuru formu çıktısını göndermiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

-3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 6320 Sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu kapsamında çalışmış olup görevden ayrılanlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

-Kura sonucu yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

-Bakanlığımıza gelen noter tasdikli başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayların başvuruları iptal edilecek ve kuraya alınmayacaklardır.

Kura sonucu yerleştirilenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanırlar. Ancak, müktesebine uygun münhal kadro bulunmaması halinde; kadroları daha üstte olanlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanıncaya kadar daha alt kadrolara ilgili mevzuat çerçevesinde atanabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri 28.05.2015 Perşembe günü tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında noter tarafından kura ile yapılacaktır, kura yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır.

Atamalar, söz konusu kadrolarla ilgili açıktan atama izin prosedürlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.

KURA SONUCU YERLEŞENLERİN GÖNDERMELERİ GEREKEN ATAMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK BELGELER

1.Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

2.Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

3.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

4.6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

5.Mal bildirim beyannamesi,

6.Ehliyet belgesinin noter onaylı sureti (şoför kadrosuna yerleşenler için),

Kura sonucu yerleşenler yukarıda belirtilen atamaya esas teşkil edecek belgeleri en geç 12.06.2015 Cuma saat 18:00′ a kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye / ANKARAadresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edeceklerdir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

2015 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI

TAKVİMİ

SIRA TARİH AÇIKLAMA
28 Nisan 2015 Salı
1 04 Mayıs 2015 Pazartesi Saat 18:00’a kadar P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması
2 08 Mayıs 2015 Cuma Başvuru evrakları son geliş tarihi Saat:18:00
3 28 Mayıs 2015 Perşembe KURA TARİHİ Yeri ve saati

(www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

4 12 Haziran 2015 Cuma Atamaya esas evrakların son geliş tarihi Saat: 18:00
 
 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir