Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı 2017

Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

KOCAELİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kocaeli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON

ADI

ADEDİ NİTELİKLERİ
KAPTAN 1 1.En az ilkokul mezunu olmak.

2.En az iki yıl süreli deneyimli olmak ve bunu belgelemek, SGK’ dan alınacak sigorta prim yatırıldığını gösterir belge sahibi olmak.

3 En az usta gemici belgesine sahip olmak ve belgesinin gerektirdiği süresi geçmemiş sertifikalara sahip olmak.

4. Telsiz cihazlarını kullanma yeterlilik belgesine sahip olmak.

1.Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2.Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

3.Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

4.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5.Adaylar, müracaatlarını, Kocaeli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Personel Birimine istenilen belgelerle beraber Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasını müteakip 25.12.2014 tarihinden 08.01.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ovacık Mahallesi Burçak Sok. No: 15 Tel: 0 312 13 00 dahili 124 adresine şahsen veya son başvuru tarihinde belirtilen adreste olacak şekilde posta ile yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra müracaat edenler ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasından en uygun Usta Gemici, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup sözleşme imzalamaya hak kazanan aday internetten duyurularak çağrılacaktır.

6.Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısına göre ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden yerleştirme yapılacaktır.

7.Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

8.06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.’ Hükmü gereğince başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

9.Başvuru sırasında istenecek belgeler:

a)Diploma fotokopisi.

b)Tecrübesini belirtir belgeler.

c)2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş).

10.Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Davut KARAHASANOĞLU İdari ve Mali İşler Şube Müdür V.

Uygun Görüşle Arz Ederim 18.12.2014

Ali KOÇ

İl Müdür Yardımcısı

O L U R

18.12.2014

İlhan ÖZEL

İl Müdürü

 

Aramalar: , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir