İhracatçı Birlikleri Personel Alımı 2017

İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1-Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 (dört) Uzman Yardımcısı, 1 (bir) Bilgisayar Programcısı ve 1 (bir) İdari Memur kadrosuna atanmak üzere sınavla toplam 6 (altı) personel alınacaktır.

2-Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c)18 yaşını bitirmiş olmak,

d)Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden yüksek lisans derecesi olmak,

e)01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1980’dan sonra doğanlar)

f)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h)Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

ı) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

i)Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için, İngilizce Yabancı Dil Bilgisinden, 2013 – 2014 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

j)06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak,

BÖLÜMÜ ÖĞRENİM

SÜRESİ

PUAN

TÜRÜ

UNVANI ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

İKTİSAT – İŞLETME 4 YIL KPSSP27 UZMAN YRD. 1
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4 YIL KPSSP36 UZMAN YRD. 2
MATEMATİK-İSTATİSTİK 4 YIL KPSSP34 UZMAN YRD. 1
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI- BİLGİSAYAR-BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ 4 YIL KPSSP4 BİLGİSAYAR

PROGRAMCISI

1
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 4 YIL KPSSP3 İDARİ MEMUR 1

3-Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4-İstenilen Belgeler

1.Genel sekreterlikten talep edilecek iş talep formu,

2.T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı

3.İki adet vesikalık fotoğraf,

4.Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

5.KPSS Sonuç Belgesi

6.Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge fotokopisi

7.Güncel özgeçmiş

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

1.Nüfus Cüzdanının fotokopisi

2.Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

3.Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

4.Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,

5.Dört adet vesikalık fotoğraf,

6.Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,

7.Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

8.Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,

9.KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

10.Yabancı Dil Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

5-Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 19 Mart 2015 tarihi saat 17.00’e kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6-Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 20 Mart 2015 tarihinden itibarenGenel Sekreterliğimiz internet adresinden (www.iib.org.tr) duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7-Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

GENEL SEKRETERLİK ADRES TELEFON WEB ADRESİ
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi C Blok Kat:3 Yenibosna – Bahçelievler / İSTANBUL (212) 454 05 00 www.iib.org.tr

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI YARIŞMA SINAVI İLANI

1-Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (AKİB) Uzman Yardımcısı kadrosunda çalıştırılmak üzere sözlü sınavla 2 (İki) personel alınacaktır.

2-Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c)18 yaşını bitirmiş olmak,

d)Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

e)01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve daha sonra doğanlar),

f)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h)Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

i)TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j)Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için,İngilizce Yabancı dil bilgisi için, ÖSYM tarafından 2013-2014 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

k)06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak,

BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM ÖĞRENİM SÜRESİ KPSS PUAN TÜRÜ ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

İŞLETME, İKTİSAT, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ULUSLARARASI TİCARET, GIDA VE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 YIL KPSS P3 2

belirtilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, belirtilen puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir.Adaylar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4-Başvuruda İstenilen Belgeler

a)Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.akib.org.tr)temin edilecek İş Talep Formu,

b)T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, ( Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin aday tarafından şahsına ait olduğuna dair imzalanması)

c)İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek kaydı ile (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

d)KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,

e)Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,

f)Güncel Özgeçmiş (CV)

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

1.Nüfus Cüzdanının fotokopisi

2.Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

3.Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

4.Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,

5.Dört adet vesikalık fotoğraf,

6.Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,

7.Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

8.Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

9.KPSS ve Yabancı Dil Sınavları sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

5-Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimineen geç 19 Mart 2015 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6-Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 20 Mart 2015 tarihinden itibaren bilahareGenel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7-Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES TELEFON WEB SAYFASI ADRESİ

Akdeniz İhracatçıBirlikleriGenelSekreterliği(AKIB)

LimonlukMah. Vali Hüseyin Aksoy Cad. No:4 Yenişehir 33120 MERSİN

0(324) 325 37 37

www.akib.org.tr

 

Aramalar: , , , , ,

 

More Posts in İş İlanları

 
 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir