Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kan un un 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),25(c) ve 26(a)’ne. dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.trDuyurular (Bllgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşullan ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta İle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda istenen Belgeler:

1.Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2.özgeçmiş

3.2adetfotoğraf

4.Nüfus Cüzdan Sureti

5.Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6.Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuranadaylardoktora/uzman!ıkbelgesi(doktorasınıyurtdışındanalmışolanlariçin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dilyeterlilikbelgesi (KPDS, ÜDS veyaYDS’denen az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul göreneşdeğeri puan almış olmak). Adaylar2547sayılı Kanun’un23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7.ESOGÜAkademikYükseltilmeveAtanmaBaşvuruFormu’ndabelirtilendüzenveformattahazırlanmışvepuanlanmış,yayınlistesi(BütünyayındosyalaniçinCD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirilen, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları vediğer bilgilen içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8.Hizmet Belgesi (Halen başka birkamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9.Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not ilgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş)gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir, ilgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ AkademikYükseltmeveAta ma Başvuru Koşulla rı gereğince, Ata ma veSon Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerekyayındosyaları asgari koşullan karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Unvanı Der. Adedi Birimi Bölümü Anabillm Dalı AÇIKLAMALAR
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Matematik-Bilgisayar Geometri Metrik Geometri ve Fuzzy Projektif Geometri konularında çalışmalaryapmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih Ortaçağ Tarihi ilgili alanda doçent olup, siyasetnameler üzerine çalışmalan olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih YeniçağTarihi ilgili alanda doçent olup, iktisat Tarihi alanında çalışmalan olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Botanik Palinoloji ve Bitki Morfolojisi-Anatomisi alanlarında çalışmalan bulunmak.
Profesör 1 1 Ikt.veidariBil.Fak. SiyasetBilimive Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Afet Yöneti mi a lan ında çalışma la n ol ma k.
Profesör 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim ilgili alanda doçentolupkarektervedüşünme becerileri eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Eğitim Fak. İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi ilköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında çalışmış olup, Çevre Eğitimlalanındaçalışmalan olmak.
Profesör 1 1 Müh. Mim. Fak. Maden Mühendisliği Maden işletmesi Madenlerde Havalandırma, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 Müh. Mim. Fak. Maden Mühendisliği Maden işletmesi Madencilikte Karar Verme Uygulamaları konusunda çalışmalaryapmış olmak.
Profesör 1 1 TıpFak. Da hiliTıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Çocuk Allerjl doçenti olmak.
Profesör 1 1 TıpFak. DahiliTıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıklan doçentlolmak.
Profesör 1 1 TıpFak. DahiliTıp Bilimleri iç Hastalıkları Ailevi Akdenizateşi hastalığı konusunda çalış ma ve tez yapmış olmak.
Profesör 1 1 TıpFak. DahiliTıp Bilimleri iç Hastalıkları Kök hücre nakli konusunda en az 10 yıl tecrübeli olmak.
Profesör 1 1 TıpFak. DahiliTıp Bilimleri Nöroloji Yoğun Bakım Uzmanı olmakve yurtdışında Beyin Damar Hastalıklan konusunda en az 2yıl çalışmış olmak.
Profesör 1 1 TıpFak. DahiliTıp Bilimleri Göğüs Hastalıklan Sağ Kalp Kateterizasyonu ve Medikal Torakoskopi yapmak ve bu konuda yayınları olmak.
Profesör 1 1 Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Tahıllarve Yemeklik Baklagiller Tarla münavebe sistemleri ve tahıl ıslahı konusunda çalışmayapmış olmak.
Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Kimya OrganikKimya Organik Kimya alanında doçentlik ünvanı almış olup, tiyazd türevleri sentezi ve asitlik sabitleri üzerine deneysel ve kuantum kimyasal çalışmalar yapmışolmak.
Doçent 1 1 Turizm Fak. Turizm işletmeciliği Turizm alanında doçent olmak.
Doçent 1 1 Müh. Mim. Fak. MakineMühendisliği Konstrüksiyonve

imalat

Yüzey kaplamalarında tribolojiközelliklervekatıhal hidrojen depolama konularında çalışmalaryapmışolmak.
Doçent 1 1 Müh.MIm.Fak. Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve imalat Türibünlerde Süperalaşım Malzemeleri ve Uçak Gövdesi konularında çalışmalaryapmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 ilahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Tefsir Ebu Hanifi ile ilgili çalışmış olmak.
Yrd.Doç.Dr. 1 1 TıpFak. DahiliTıp Bilimleri Radyoloji Radyoloji uzmanı olmak.
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir