2017 yılında ne kadar memur alınacak?

2015 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı Meclise sunuldu. Tasarıya göre memur alımları için toplam 36 bin adet açıktan atama izni verilmiştir. Bu nedenle konuyu biraz daha detaylandırarak memur ve diğer kamu personeli açısından 2015 yılının bereketli bir yıl olup olmayacağını izah etmeye çalışacağız.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde açıktan ve naklen atamaların nasıl yapılacağı ile sınırlamaya tabi olmayan atamaların hangi atamalar olduğu açık bir şekilde sıralanmıştır.
Sınırlamaya tabi olmayan atamalar dışında, atama yapılacak kadroların sayısı her yıl bütçe kanununda belirlenmektedir. Buna göre, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının (İ) cetvelinde; Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına 36.000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama sayısı sınırının 40.000 adet olduğu, ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2014 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabileceği, 4000 adet atama izninin en az 2.000 adedinin yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlileri için kullanılacağı hükme bağlanmıştır.
Ancak, 2015 yılında atama yapılacak memur sayılarının 2014 yılında verilen sayılarla eşit olduğunu ve istifa, emeklilik vb. nedenlerle ayrılanlar açısından aynı yöntem kullanıldığını hatırlatmak durumundayız. 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde yer alan; ‘Açıktan veya nakil suretiyle yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı, 2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50’sidir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacaklara verilebilecek ilave atama sayısı yükseköğretim kurumları için 5.000 adet, diğerleri için 65.000 adettir.’ ifadelerinin 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde bulunmadığı gibi 2015 yılı tasarısında da olmadığını belirtmek durumundayız. 2013 yılından önceki yıllarda da 2013 yılındaki düzenlemelere benzer düzenlemeler vardı. Konunun bam teli ise bu hükümde yatmaktadır.
2014 yılında istifa, emeklilik vb. nedenlerle ayrılanların yerine atama yapılamayacak
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde yer alan değişikliğin en basit anlamı 2014 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memurların yerine atama yapılamayacaktır. 2014 yılı atamalarında olduğu gibi alınacak memur sayısında ciddi bir kısıtlamaya gidildiği açıkça görülmektedir. Yeni bir kanun çıkarılmadan da bu kısıtın kaldırılması zor görünüyor. 2014 yılı öğretmen atamasında olduğu gibi yine kanun çıkarılmasına gerek olacağını şimdiden söylemek kehanet olmasa gerektir.
Her yıl gibi bu yıl da atamalarda aslan payını MEB alacak
Her yıl atamalarda aslan payını MEB alsa da 2015 yılı için öğretmen atamalarında da yeni bir kanun çıkarılmadan sıkıntı olacağı anlaşılmaktadır.
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince açıktan atama ve nakil sayılarının kamu idare kurum ve kuruluşlara dağılımında aslan payını MEB almıştı. Kaldı ki ayrılan pay yeterli olmamasına rağmen çıkarılan kanunla
35 bin öğretmen alımı için açıktan atama izni verilmişti.
Yıllara göre atanan ve emekli olan öğretmen sayıları
MEB tarafından bir soru önergesine verilen cevaba göre yıllara göre ataması yapılan öğretmen sayısı şu şekildedir; 2003’de 22.814, 2004’de 19.029, 2005’de 20.777, 2006’da 31.000, 2007’de 19.493, 2008’de 20.016, 2009’da 23.893, 2010’da 40.922, 2011’de 62.064, 2012’de 40.000, 2013’de 40.000 olmak üzere toplam 282.809.
Ancak, başka bir soru önergesine verilen cevapta ise; 2008 yılında 41.009, 2009 yılında 30.216, 2010 yılında 40.922, 2011 yılında 40.745, 2012 yılında ise 56.234 öğretmenin açıktan atamasının yapıldığı ifade edilmiştir. Her iki verinin de soru önergesine verilen cevaptan alındığı dikkate alındığında doğrusu kafaların karışmaması mümkün değildir. Yine de biz yüksek olanı dikkate alalım.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında yıllar itibarıyla emekli olan öğretmen sayısı ise şu şekildedir; 2003’de 24.190, 2004’de 23,999, 2005’de 28.173, 2006’da 19.135, 2007’de 19.051,
2008’de 15.338, 2009’da 10.112, 2010’da 9.510 ve 2011’de 7.645 olmak üzere toplam 157.153 öğretmen emeklilik, istifa ve diğer nedenlere bağlı olarak ayrılmıştır.
Görüleceği üzere, yeni bir kanun çıkarılmazsa 2015 yılı hem öğretmenler hem de diğer memurlar açısından sıkıntılı bir yıl olacaktır.
Bütçe Kanunundaki sınırlamaya tâbi olmayan atamalar
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesinde belirtilen kurumlar aşağıda belirtilen atamalar için Bütçe Kanununda belirtilen sınırlamaya tabi değildir. Yani 40 bin atama dışında da 2015 yılında atama yapılacağını ifade etmek isteriz.
1- Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar.
2- Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, GİB ve SGK’da münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar. 2015 yılı içerisinde vergi müfettiş yardımcıları, gelir uzman yardımcıları, maliye uzman yardımcıları, İş Müfettiş Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Müfettiş Yardımcıları ve Denetmen Yardımcıları kadrolarına yapılacak atamalarda sınırlama dikkate alınmayacaktır. Maliye Bakanlığı memur yerine uzman yardımcısı alıyor ve bu alımı da istisna kapsamına sokuyor. Peki diğer kamu kurumları ne yapacaklar?
3- Açıktan engelli memur atamaları. Ümit ederiz ki 2014 yılında doldurulamayan engelli kadroları 2015 yılında doldurulur. (Bu atamaların sıkıntılarını da daha önce belirtmiştik)
4- 926 sayılı Kanun kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları ile Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait kadrolara yapılacak atamalar.
5- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun ek 1’inci maddesi ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek 1’inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar.
6- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 22’nci maddesi ve 406 sayılı Kanunun ek 29’uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri.
7- Öğretim üyesi kadrolarından ayrılanların sayısı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca atanmış oldukları araştırma görevlisi kadrolarından ayrılanlar.

8- Merkezi yönetim bütçe kanunu kapsamında yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden; ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller sınırlamanın hesabında dikkate alınmaz.

 

Aramalar: , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir